Vpisni pogoji in merila za izbiro

Univerzitetna poslovna in ekonomska šola (UPEŠ)

V univerzitetni študijski program Univerzitetna poslovna in ekonomska šola se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo;

b) kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja ekonomski tehnik ali tehnik računalništva in izpit splošne mature iz predmeta matematika; če je kandidat matematiko že opravljal na poklicni maturi, pa iz enega od predmetov splošne mature: ekonomija, informatika, tuji jezik (angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, španščina ali ruščina), psihologija, računalništvo, sociologija ali zgodovina;

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu - 60 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku - 40 % točk;

kandidati iz točke b) pa glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi - 20 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku - 40 % točk,
 • uspeh pri predmetu splošne mature - 40 % točk.

Od kandidatov se pričakuje znanje jezika, v katerem se program izvaja, na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR).

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE):

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2023/24 v rubriki Prijava za vpis – točki 1.3 Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje).

Pogoje za prijavo za Vpis v višji letnik (po merilih za prehode oz. hitrejše napredovanje) za program Univerzitetna poslovna in ekonomska šola si lahko preberete tukaj.

Visoka poslovna šola (VPŠ)

V študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe Visoka poslovna šola se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit, poklicno maturo na kateremkoli programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe ali splošno maturo.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi ali splošni maturi - 60 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku - 40 % točk.

Od kandidatov se pričakuje znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR).

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE):

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2023/24 v rubriki Prijava za vpis – točki 1.3 Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje).

Pogoje za prijavo za Vpis v višji letnik (po merilih za prehode oz. hitrejše napredovanje) za program Visoka poslovna šola si lahko preberete tukaj.

URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

 • Ponedeljek in četrtek: od 10. do 12. ure
 • Torek: od 15. do 17. ure
 • Še vedno pa komunikacija s študenti lahko poteka preko elektronske pošte s sodelavkami in sodelavci Službe za študijske zadeve.

Informacije po telefonu

 • od ponedeljka do petka:
  od 9.00 do 10.00
  in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije za redni študij

Dodatne informacije za izredni študij

Za tujce

Dodatne povezave

Na vrh strani